Talent Services

Talent Services - Search anpassat för behovet

Talent Services är vårt verksamhetsområde som berör search-uppdrag utanför de exekutiva, där behovet kan se annorlunda ut och därför är processen anpassad till behovet.

Det kan röra sig om allting från framtidens ledare, ”high potentials”, till specialister inom IT, försäljning, ekonomi, marknad m.m.

Denna kompetens blir mer och mer kritisk och inte sällan beror det på den teknologiska utvecklingens takt, samt nödvändigheten i att säkra dagens och morgondagens behov av kompetens.

Vår process för executive search är mycket strukturerad och behovsanpassad. För att lyckas inom Talent Services arbetar vi även här med en välstrukturerad process baserad på innovation. Vi använder oss av alternativa rekryteringskanaler, exempelvis sociala medier, kombinerat med traditionell search.

Vår process
1. Situationsanalys
2. Kravspecifikation
3. Sök
4. Kandidater presenteras
5. Referenstagning
6. Anställning & uppföljning

1. Situationsanalys

En situationsanalys genomförs med rekryterande chef och övriga utvalda nyckelpersoner. Denna situationsanalys skapar förutsättningar att utifrån företagets behov påbörja en rekrytering.

2. Kravspecifikation

Utifrån genomgången och förankrad situationsanalys skapas en kravspecifikation som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Kravspecifikationen belyser fakta om företaget samt en summering över vilka kompetensbehov som tjänsten bör innehålla. Önskemål på kandidatens personliga profil både i form av formella krav och önskvärda egenskaper. Liksom i det arbete som göras inom executive search skapar vi tillsammans med uppdragsgivaren en profil över önskaade egenskaper och beteendestilar hos kandidaten. Detta arbete görs enligt DISC-metoden.

3. Annonsering och search

Search-arbetet efter rätt kandidater är ofta en kombination av traditionell annonsering och användning av sociala medier, exempelvis LinkedIn. Vi använder oss också av vår befintliga databas av egna kandidater och tips från vårt nätverk på marknaden, våra kompetenslotsar. Ett första urval görs baserat på telefonintervjuer av våra erfarna konsulter. De kandidater som uppvisar de bästa förutsättningarna att lyckas får personligen träffa våra konsulter då även djupintervjuer genomförs. I slutet av denna djupintervju genomförs en första assessment som genomförs enligt DISC-metoden.

4. Slutkandidater presenteras

De 2 kandidater som går vidare i processen presenteras för uppdragsgivaren.
Uppdragsgivaren intervjuar dessa kandidater på sedvanligt sätt med eller utan Executives medverkan. Executive har inför dessa intervjuer sammanställt kandidaternas profil och bakgrund i en CV-sammanställning.

Innan slutkandidater fastställs har de av oss som är certifierade, genomgått en assessment baserat på vårt verktyg TalentQ. TalentQ är en global aktör som verkar för nya standarder med International Test Comission för god användning av psykometriska instrument. Klicka här om du vill veta mer om TalentQ.

5. Referenstagning

Den kandidat som enligt uppdragsgivaren bäst motsvarar förväntningarna på tjänsten får ange vilka referenser som skall kontaktas. Executive genomför dessa referenssamtal, men av annan person än ansvarig konsult. På så sätt ökar möjligheterna till en helt neutral diskussion och speglar ofta på ett korrekt sätt kandidatens starka och svaga sidor.

6. Anställning

Efter att uppdragsgivaren är nöjd med den information som erhållits via referensgivarna bestäms tillsammans formerna för hur detaljdiskussionen i anställningsavtalet skall se ut. Executive, som har lång erfarenhet av denna dialog, kommer att vara behjälplig i processen.
Executive följer efter anställningen upp med såväl kandidat som uppdragsgivare.

©2019 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?