Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalys

Innan rekryteringsarbetet startar är det viktigt att förutsättningarna för rekryteringen kartläggs på ett noggrant sätt. Detta arbete inleder vår executiva search process. Med denna verksamhetsanalys så ökar förutsättningarna signifikant att den kommande rekryteringen är förankrad i organisationen, att rätt kravprofil framställs och att kommande kandidater ges en så pass rättvisande bild som möjligt av organisationen, dess strategi och vilka krav som kommer att ställas. Följande fyra delprocesser kännetecknar inledningen av ett search uppdrag;

Beroende på verksamhetens struktur och storlek, utförs cirka 5-10 intervjuer i organisationens olika nivåer. Oftast består dessa av ägare, styrelse, ledningsgrupps medlemmar och operativa befattningar. Under intervjuernas gång lär sig Executive mer om företaget och dess speciella förutsättningar. Vår erfarenhet visar att den efterföljande diskussionen med uppdragsgivaren om våra reflektioner och insikter brukar vara ett välkommet inslag i organisationer med högt i tak samt starkt bidra till utformningen av profil kraven. Därefter följer att arbete att framställa kravspecifikationen.  Detta arbete kommer att ta hänsyn till synpunkter och erfarenheter från organisationen. Våra kunder uppskattar denna verksamhetsanalys som ett professionellt sätt att inleder en långsiktig relation.

Vid rekrytering av nyckelpersoner är det förståelsen av nyanserna i behovet och kravprofilen som avgör resultatet. Något som Executive förstått och verkligen bemästrar!”

– Stefan Gardefjord VD, SSC (f.d. Rymdbolaget)

©2021 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?