Executive Services

Executive Services - Executive Search som utvecklar er affär

Executive bidrar till våra kunders affärsutveckling genom våra tjänster. Våra konsulter har lång erfarenhet utifrån sina respektive branscher som vi primärt framhäver som våra styrkeområden. Vi har ett utbud av tjänster till stöd för våra kunders kompetensförsörjning och skiljer oss från mängden genom våra unika processer och moderna verktyg som tillför mervärden.

Våra kunders framgångar är vår drivkraft!

Vår process
1. Verksamhetsanalys
2. Kravspecifikation
3. Sök
4. Kandidater presenteras
5. Referenstagning
6. Anställning & uppföljning

1. Verksamhetsanalys

Vi startar alltid vårt arbete med att göra en grundlig förstudie, verksamhetsanalys,  i bolaget för att säkerställa att kravprofilen är rätt utformad. Skälet till denna förstudie är att den kompetens som ni söker kommer få de effekter ni behöver sett till verksamhetens strategi och affärsmål.

Alla våra executive search projekt utförs av två konsulter som arbetar i team, med en dedikerad projektledare som har kontinuerlig kontakt med den kontaktperson som utses av er.

Vi utför ett tiotal intervjuer i verksamheten som är kritiska för tillsättningen som skall göras, och dessa konfidentiella intervjuer fördelas på dessa två konsulter.

Vi ställer framförallt tre frågor; verksamhetens strategi, ledarskapet/företagskulturen och krav/förväntningar på den nya kompetensen.

Detta återrapporteras till utsedd kontaktperson och underlaget som verksamhetsanalysen resulterat i hjälper till att hitta “dolda fel” och andra avgörande faktorer. Genom detta arbetssätt blir träffsäkerheten högre både gällande matchningen mot företagskultur och sökt ledarskap.

2. Kravspecifikation

När förstudien över verksamheten och kompetenskraven är presenterad och känd av samtliga som arbetar i projektet, skall denna sammanställas i en befattningsbeskrivning. Denna befattningsbeskrivning innehåller en presentation över företaget och över den avdelning eller division där tjänsten skall tillsättas. Utöver denna beskrivning av företaget förklaras vilken roll kandidaten skulle få i organisationen samt vad företaget erbjuder i form av arbetsinnehåll och värdegrund. Slutligen presenteras vilken personlig profil och kompetensprofil kandidaten bör ha för att kunna vara aktuell för tjänsten. Slutligen presenterar uppdragsgivaren sin bild av företaget och den nya tjänsten genom en videoinspelning. Denna video kommer att visas för samtliga slutkandidater.

3. Search

När vi vet verksamhetens krav på den nya tjänsten startar arbetet med att hitta rätt kandidater. Vi använder oss dels av vår egen unika databas med kända kandidater, och dels av vårt nätverk, våra kompetenslotsar, i näringslivet som vägleder oss i att hitta möjliga kandidater.
Sociala medier är ett verktyg som ger oss ytterligare vägledning i arbetet med att hitta kompetenta kandidater. Utöver de rent yrkesmässiga färdigheterna och rätt utbildning arbetar vi också mycket noggrant med attitydutvärdering och att hitta personer med rätt motivation. När möjliga kandidater är kartlagda sker en första analys av deras lämplighet och attityd via en telefonintervju. De kandidater som bedöms vara de mest lämpade kallas till en djupintervju som alltid utförs av två erfarna konsulter. Denna djupintervju fortsätter med att kandidaten får utföra en bedömning av sin beteendestil enligt Bizmind metoden och vi får snabbt besked om denna motsvaras av kraven i befattningsbeskrivningen. Slutligen visas den video som kunden har skapat upp för kandidaten.

4. Slutkandidater presenteras

Executives målsättning är alltid att presentera 2-4 slutkandidater som vi anser kommer att kunna klara av sitt uppdrag utmärkt. Ibland presenterar vi även ett “wild card” som kanske har något speciellt och extra i jämförelse med övriga kandidater. Eftersom vi avstår från att “sälja in” kandidater vill vi att den sista “kärleken” uppstår direkt mellan uppdragsgivaren och kandidaten. Den ansvarige konsulten som följt er genom hela uppdraget kan bistå er om ni önskar under dessa intervjuer. Denna fas avslutas med att uppdragsgivaren utser en huvudkandidat och på denne gör vi alltid en serie djuptester och analyser i samråd med uppdragsgivaren.

Innan slutkandidater fastställs har de av oss som är certifierade, genomgått en assessment baserat på vårt verktyg TalentQ. TalentQ är en global aktör som verkar för nya standarder med International Test Comission för god användning av psykometriska instrument. Klicka här om du vill veta mer om TalentQ.

5. Referenstagning

Referenserna tas alltid av en konsult som ej har träffat kandidaten eller varit involverad i projektet, detta för att referenstagningen skall vara så objektiv som möjligt.

Vi tar referenser från de referenter som kandidaten själv uppgett och med kandidatens medgivande, men utan vetskap om vilka, tar vi ytterligare referenser.

Normalt sett är det en som kandidaten har haft som chef, en som har arbetat i samma linje eller en som arbetat med kandidaten som chef.

Eftersom detta kan vara mycket känsligt utförs detta väldigt diskret och med högsta konfidentialitet.

Konsulten som tagit referenserna återrapporterar också direkt tillbaka till er.

Det finns möjlighet att på uppdragsgivarens begäran utföra utökad referenstagning som bakgrundskoll, hälsokontroller m.m om uppdragsgivaren anser det vara viktigt för anställningen

6. Anställning och löpande uppföljning

Då vi normalt sett har satt ett fast pris påverkar inte löneförhandlingen vår ersättning och våra konsulter kan bistå om så behövs med rådgivning.

Vi gör alltid en uppföljning med såväl kandidat som uppdragsgivare inom sex månader

©2021 Executive.se

Log in with your credentials

Forgot your details?